algemene dienstverleningsvoorwaarden

Definities en toepassingsgebied

De algemene voorwaarden tot levering van diensten, hierna genoemd de “algemene voorwaarden”, zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst bij iBUILD, onderdeel van MVdA Management bvba, met maatschappelijke zetel te Diamantstraat 8/500, 2200 Herentals, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0822.875.645, hierna de “dienstverlener” genoemd.

De voorliggende algemene voorwaarden vormen de overeenkomst die de dienstverlener en de klant verbinden, zij worden hierna gezamenlijk de “partijen” genoemd.

De “klant” is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten bij de dienstverlener bestelt.

De “consument” is de klant, natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

De voorliggende algemene voorwaarden zijn als enige van toepassing tussen partijen.

Deze sluiten de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant uit die de dienstverlener niet uitdrukkelijk op schriftelijke wijze heeft aanvaard.De algemene voorwaarden zijn op ieder ogenblik vrij te raadplegen op de website van de dienstverlener: www.ibuild.studio, zodat de klant bij het plaatsen van een bestelling dient te verklaren dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en bevestigt dat hij de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen aanvaardt.

De dienstverlener behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen, dit zonder voorafgaande kennisgeving, onder voorbehoud dat deze wijzigingen op zijn website worden weergegeven. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op de bestellingen van diensten die nadien worden geplaatst.

Aanbod en bestelling

Om een bestelling te plaatsen, kiest de klant het (de) dienst(en) die hij wenst te bestellen en stelt hij de dienstverlener hier telefonisch, per post, per e-mail of in voorkomend geval middels een onlineformulier van in kennis.

De dienstverlener zendt de klant een offerte met betrekking tot zijn diensten, en vraagt betaling van een voorschot. De offerte bevat de voorliggende algemene voorwaarden.

Het komt de klant toe de juistheid van de bestelling te controleren en eventuele vergissingen onmiddellijk aan de dienstverlener te melden.

De klant dient vervolgens de offerte te aanvaarden en de ondertekende offerte terug te zenden naar de dienstverlener teneinde zijn bestelling te bevestigen.

Een bestelling is enkel geldig wanneer een offerte door de dienstverlener wordt aanvaard door de offerte ondertekend terug te sturen naar de klant. De bestelling veronderstelt de kennis en aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

De dienstverlener behoudt zich het recht voor de bestelling van de klant op te schorten, te annuleren of te weigeren, in het bijzonder indien de door de klant gecommuniceerde gegevens manifest foutief of onvolledig blijken te zijn of indien een betwisting bestaat met betrekking tot de betaling van een voorgaande bestelling of het voorschotfactuur.

In geval van vereffening, insolventie, faling of staking van betaling van de klant, zullen de verbintenissen van de klant onmiddellijk opeisbaar zijn.

In geval van annulering van de bestelling door de klant, om welke reden ook en behoudens overmacht, nadat deze door de dienstverlener werd aanvaard, zal door de dienstverlener ten titel van schadevergoeding en intresten een som gelijk aan 50% van de prijs van de bestelling verworven zijn en aan de klant worden gefactureerd.

Van zodra door de dienstverlener de eerste prestaties werden verricht kan de klant de bestelling niet meer annuleren en is in elk geval de volledige prijs van de bestelling verschuldigd.

Betaling

De facturen zijn betaalbaar, in de munteenheid van de factuur, ter maatschappelijke zetel van de dienstverlener binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum.

Iedere betwisting met betrekking tot een factuur dient per gewoon en aangetekend schrijven te worden verstuurd naar de maatschappelijke zetel van de dienstverlener binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur. Bij gebreke hieraan kan de klant de factuur niet meer betwisten.

Iedere factuur die op de vervaldag onbetaald is gebleven zal, ten aanzien van een particulier, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 8% per jaar opbrengen. Ten aanzien van handelaars zal de Wet van 2 augustus 2002 van toepassing zijn.

Bij niet – betaling op vervaldag van één factuur worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft de dienstverlener het onvoorwaardelijke recht alle bestellingen stil te leggen tot algehele betaling van het verschuldigde bedrag. Het opschorten van bestellingen kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.

Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de dienstverlener de geleden schade onder de vorm van de gederfde winst en alle overige kosten veroorzaakt door gebrek van of vertraging in betaling (administratiekosten, etc.) te verhalen op de klant.

Het voorgaande onverminderd het recht van de dienstverlener de tussen partijen afgesloten overeenkomst eenzijdig te ontbinden in het nadeel van de klant wegens wanbetaling.

Iedere factuur die op de vervaldag onbetaald is gebleven zal bovendien, ten titel van schadevergoeding, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 15% van het onbetaald gebleven bedrag.

Prijs

De prijs van de producten en/of diensten wordt in euro weergegeven, belastingen niet inbegrepen.

Een bestelling veronderstelt kennis en aanvaarding van de prijs.

iBUILD behoudt de volledige eigendom van de, aan de klant geleverde producten en/of diensten, tot volledige betaling is ontvangen van alle verschuldigde bedragen inclusief eventuele bijkomende kosten. Tot op het moment van de voldoening van de volledige betaling mag de klant op geen enkele wijze gebruik maken van de geleverde producten en/of diensten.

iBUILD houdt zich het recht voor aan de klant een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen indien, na het sluiten van de overeenkomst, de vooropgestelde hoeveelheid werk (en daarmee gepaard tarief), aanzienlijk zou vermeerderen.

Iedere verhoging van de BTW of iedere nieuwe belasting die zou worden opgelegd tussen het moment van de bestelling en de uitvoering, zal automatisch ten laste van de klant worden gelegd.

Eventuele kosten van levering zijn niet in de weergegeven prijs opgenomen, maar worden afzonderlijk berekend in de loop van de bestelprocedure, in functie van de wijze en de plaats van levering, alsook in functie van het aantal bestelde diensten.

Termijnen

Iedere opgegeven leveringstermijn, zelfs indien deze specifiek is vermeld, is een benadering en wordt verstrekt als vorm van inlichting. Overschrijding ervan kan hoe dan ook geen aanleiding geven tot vernietiging of ontbinding van het contract. De overschrijding geeft evenmin aanleiding tot enige schadevergoeding.

De klant kan de leverings- en uitvoeringstermijnen niet inroepen ter verbreking van de overeenkomst, kan geen schadevergoeding of intresten vorderen en kan, behoudens andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de dienstverlener, geen enkele andere vordering laten gelden.

Herroepingsrecht

In overeenstemming met artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument die de diensten op afstand bij de dienstverlener bestelt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst, namelijk de dag waarop de consument per e-mail een samenvatting van zijn bestelling ontvangt. Het herroepingsrecht geldt niet voor klanten die diensten bestellen of producten aankopen met als bestemming een geheel of gedeeltelijk bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.

Indien deze termijn op een zaterdag, zondag of een feestdag verstrijkt, wordt deze verlengd naar de eerstkomende werkdag.

De consument kan zijn wil om van de aankoop af te zien kenbaar maken via een formulier tot herroeping dat online wordt geplaatst op de website van de dienstverlener, via een formulier dat samen met de bestelbon wordt overgemaakt of beschikbaar is op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie: economie.fgov.be, of nog via een verklaring waaruit de wil tot herroeping van de overeenkomst op onbetwistbare wijze blijkt.

De dienstverlener zal het door de klant betaalde bedrag zo spoedig mogelijk aan deze laatste terugstorten, en uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen.

De consument die uitdrukkelijk aanvaardt dat de bestelde dienst reeds wordt uitgevoerd vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen en die erkent dat deze uitvoering leidt tot verlies van dit herroepingsrecht, zal dit herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht, niet meer kunnen uitoefenen na volledige uitvoering van de dienst.

De consument zal zijn herroepingsrecht tevens niet kunnen uitoefenen indien hij zich bevindt in één van de andere uitzonderingen beoogd door artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht.

Opzegging van de bestelling

De klant die niet voldoet aan de voorwaarden om gebruik te maken van het in de vorige clausule van voorliggende algemene voorwaarden beschreven herroepingsrecht en die zijn bestelling wenst op te zeggen dient de dienstverlener hiervan in kennis te stellen, die de klant op zijn beurt zal informeren met betrekking tot de te volgen procedure.

Het eventuele voorschot dat door de klant aan de dienstverlener werd betaald zal niet aan de klant worden teruggestort. Indien door de klant geen voorschot betaald werd, heeft de dienstverlener het recht om van de klant een opzeggingsvergoeding te eisen ten bedrage van 50% van de prijs van de diensten die deel uitmaakten van de door de klant opgezegde bestelling.

Uitvoering van de bestelling

De uitvoeringstermijnen die door de dienstverlener werden aangegeven worden slechts ter indicatieve titel verstrekt en verbinden de dienstverlener niet. Een vertraging in de uitvoering van de bestelling kan bijgevolg in geen enkel geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, intresten, verbreking van de overeenkomst en/of opschorting van de verplichtingen van de klant.

De bestelling zal slechts worden uitgevoerd na integrale betaling.

Ontvangst van de bestelling en klachten

Eventuele klachten met betrekking tot de diensten geleverd door de dienstverlener zullen op schriftelijke wijze aangetekend moeten worden ingediend, binnen een termijn van 5 dagen nadat het feit dat tot de klacht aanleiding geeft zich heeft voorgedaan.

De dienstverlener is hoe dan ook niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken/niet-conforme levering kenbaar gemaakt na voornoemde periode. Het contract kan op die basis niet meer ontbonden worden. Na 5 dagen worden de geleverde diensten en/of producten als aanvaard, conform de bestelling en zonder gebreken beschouwd.

Facturen, niet schriftelijk geprotesteerd binnen de 5 dagen na ontvangst, worden geacht te zijn aanvaard. Het simpelweg indienen van een klacht bevrijdt de klant niet van zijn betalingsplicht.

Indien een klacht gegrond blijkt te zijn, heeft de dienstverlener de keuze tussen het vervangen van de desbetreffende diensten of het terugbetalen van de prijs van deze diensten.

De intellectuele eigendomsrechten

In het kader van onderhavige opdracht zal iBUILD auteursrechtelijk beschermde werken creëren en/of ter beschikking stellen aan de klant. Deze kunnen de vorm aannemen van, doch zijn geenszins beperkt tot, foto’s, video’s, 3D simulaties of ander beeldmateriaal, geluidsopnames en -fragmenten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, grondplannen, virtual tours, virtual reality, afdrukken en printmedia, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, die beschermd zijn onder het Wetboek van Economisch Recht (hierna de “werken”).

Ingevolge artikel XI.165, §1, eerste lid van het Wetboek van Economisch Recht, heeft iBUILD, als auteur van de onder onderhavige opdracht gecreëerde auteursrechtelijk beschermde werken, als enige partij het recht om voormelde werken op welke wijze of in welke vorm ook, direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledig of gedeeltelijk te reproduceren of te laten reproduceren, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van iBUILD aan de klant.

Voormeld gebruiksrecht kan door de klant niet worden overgedragen aan derden, tenzij iBUILD daar expliciet toestemming voor geeft. De vergoeding voor voormelde concessie van auteursrechten is begrepen in de prijs verschuldigd door de klant aan iBUILD voor de opdracht.

Ook behoudt iBUILD steeds het recht om het beeldmateriaal zelf te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals bijvoorbeeld promotionele doeleinden. Indien iBUILD een inbreuk inzake onderhavig artikel door de klant constateert zal per gepleegde inbreuk een forfaitaire boete van 1.000 euro in rekening worden gebracht. Daarnaast behoudt iBUILD het recht om (al dan niet in rechte) een schadevergoeding te eisen uit hoofde van de inbreuk op onderhavig artikel. Een eventuele boete en/of schadevergoeding zal direct opeisbaar zijn.

Het is de klant niet toegestaan veranderingen in door iBUILD geleverd werk aan te brengen, tenzij dit voorafgaandelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. iBUILD is niet aansprakelijk voor het bekomen van het akkoord van de houders van de auteursrechten, naburige rechten, afbeeldingrechten, merkenrechten, enz. wiens werken, prestaties, afbeeldingen of merken enz. afgebeeld zijn op het materiaal en nodig zijn voor het gebruik van het foto- en ander beeldmateriaal en ook niet om de daarmee gepaarde kosten te betalen. Deze bedragen zijn niet inbegrepen in de prijs. Desgevallend zal de klant iBUILD vrijwaren voor elke aanspraak die deze houders laten gelden lastens iBUILD ingevolge de exploitatie van het auteursrechtelijk beschermde materiaal door de klant.

De informatie, logos, tekeningen, merken, modellen, slogans, de huisstijl, enz. die via de website of de catalogus van de dienstverlener toegankelijk zijn, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Behoudens voorafgaand en uitdrukkelijk andersluidend beding, is het de klant niet toegelaten afgeleide werken gebaseerd op het geheel of een deel van de op de website of in de catalogus van de dienstverlener afgebeelde elementen te wijzigen, reproduceren, verhuren, uitlenen, verkopen, verspreiden of te creëren.

Behoudens indien hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken, houdt de overeengekomen prijs in geen enkel geval een overdracht in van de intellectuele eigendomsrechten en/of industriële rechten te welke titel ook.

Waarborgen met betrekking tot de geleverde diensten

De dienstverlener verbindt zich ertoe de diensten als een goed huisvader uit te voeren.

Psd bestanden en/of andere bron- en moederbestanden, kunnen onder geen enkel beding bekomen worden. Indien iBUILD dit toch, op aanvraag van de klant zou aanleveren, verbindt de klant er zich toe deze bestanden enkel intern en voor geen enkel publicatiedoeleinde te gebruiken, noch door te sturen/over te dragen naar enige andere derde partij via welk medium dan ook, of door te verkopen aan een andere derde partij.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat elke schending van de confidentialiteitsverplichting een fout uitmaakt die de verbreking van rechtswege van de overeenkomst door de dienstverlener rechtvaardigt. De dienstverlener behoudt zich alsdan en tevens na het einde van de overeenkomst het recht voor om via gerechtelijke weg de integrale vergoeding te vorderen van de werkelijk geleden schade.

De klant beschikt wat de geleverde diensten betreft over een termijn van 5 dagen vanaf de levering van de diensten m.o.o. controle van overeenstemming met het initieel gevraagde. Indien binnen deze termijn van 5 dagen (dewelke loopt vanaf de levering) een afwijking wordt vastgesteld, zal de klant dit binnen deze termijn kenbaar maken aan de dienstverlener. De dienstverlener zal deze klacht beoordelen en, zo nodig, kosteloos en zo spoedig mogelijk verhelpen. Worden uitdrukkelijk uitgesloten: de diensten gevraagd naar aanleiding van een niet-toegelaten interventie of wijziging, naar aanleiding van een verkeerd gebruik of naar aanleiding van een niet-conform gebruik door de klant, of nog, ten gevolge van een afwijking gecreëerd door de interventie van de klant of een derde.

Aansprakelijkheid

Algemeenheden. De klant erkent en aanvaardt dat alle verplichtingen waartoe de dienstverlener gehouden is uitdrukkelijk dienen te worden vermeld en dat deze niet aansprakelijk is dan voor zijn bedrog en grove fout. In de hypothese waarin de klant het bestaan van een grove fout of van bedrog in hoofde van de dienstverlener aantoont, is de schade waarop de klant aanspraak kan maken beperkt tot de materiële schade die het rechtstreekse gevolg is van de fout die aan de dienstverlener wordt verweten, met uitsluiting van alle andere schade. Deze schade kan in ieder geval niet meer bedragen dan 75% (exclusief belastingen) van het bedrag dat effectief door de klant betaald werd in uitvoering van de bestelling.

De verbintenissen zoals opgenomen door de dienstverlener zijn loutere inspannings- en geen resultaatsverbintenissen.

De klant erkent eveneens dat de dienstverlener niet aansprakelijk is voor de eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die wordt veroorzaakt door de geleverde diensten, zoals onder andere de inkomstenderving, de verhoging van de algemene kosten, het verlies van cliënteel, enz.

De dienstverlener is niet verantwoordelijk indien door de klant of door een derde in naam van de klant verkeerde gegevens werden doorgegeven.

Internet en nieuwe technologieën

De klant erkent de beperkingen en de risico’s verbonden aan het gebruik van het internet of van ieder ander middel waarmee de website heden of in de toekomst ter beschikking zal worden gesteld. De klant erkent eveneens de risico’s verbonden aan de numerieke of elektronisch opslag en overdracht van gegevens.

De klant aanvaardt, gelet op voormelde risico’s, dat de dienstverlener niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade veroorzaakt door het gebruik van de website (alsook door eventuele applicaties) van de dienstverlener of door het internet.

De klant aanvaardt onder meer dat de uitgewisselde elektronische communicatie en de door de dienstverlener gerealiseerde back-ups als bewijs kunnen dienen.

Diverse bepalingen

Geval van overmacht of toeval. De dienstverlener kan noch contractueel, noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld in geval van tijdelijke of permanente niet uitvoering van zijn verplichtingen, indien deze niet-uitvoering te wijten is aan een geval van overmacht of toeval.

In geval van overmacht heeft de klant geen recht op enige (schade-) vergoeding. In geval van overmacht zal iBUILD de reeds gemaakte kosten aan de klant in rekening brengen, waaronder eventuele reis- en verblijfkosten.

Worden onder meer beschouwd als gevallen van overmacht of van toeval, zonder terzake exhaustief te zijn: 1) het verlies of de algehele of gedeeltelijke vernietiging van het informaticasysteem van de dienstverlener of van zijn databank, indien één van deze gebeurtenissen niet redelijkerwijze rechtstreeks aan de dienstverlener kan worden verweten en indien niet kan worden aangetoond dat de dienstverlener heeft nagelaten alle redelijke maatregelen te nemen die deze gebeurtenissen hadden kunnen vermijden, 2) aardbevingen, 3) brand, 4) overstromingen, 5) epidemieën, 6) daden van oorlog of van terrorisme, 7) aangezegde en niet-aangezegde stakingen, 8) lock-outs, 9) blokkades, 10) opstanden en rellen, 11) een schorsing van de nutsvoorzieningen (zoals elektriciteit), 12) een gebrek in de internetverbinding of de databases, 13) een gebrek in de telecommunicatienetwerken, 14) een verlies van de verbinding met de internetverbinding of met de telecommunicatienetwerken waarvan de dienstverlener afhankelijk is, 15) een feit of een beslissing van een derde die de goede uitvoering van voorliggende overeenkomst beïnvloedt of 16) iedere andere oorzaak die aan de redelijke controle van de dienstverlener ontsnapt.

Onvoorzienbaarheid. Indien, ingevolge omstandigheden onafhankelijk van de wil van de dienstverlener, deze laatste zijn verplichtingen niet meer kan nakomen of indien de uitvoering van deze verplichtingen duurder of moeilijker is geworden, verbinden de klant en de dienstverlener zich ertoe om te goeder trouw en op loyale wijze binnen een redelijke termijn de contractuele voorwaarden te heronderhandelen teneinde het evenwicht te herstellen. Bij gebreke aan akkoord binnen een redelijke termijn zal de overeenkomst als beëindigd worden beschouwd.  De klant heeft geen recht op enige (schade-) vergoeding. De dienstverlener zal in geval van onvoorzienbare situaties de reeds gemaakte kosten aan de klant in rekening brengen, waaronder eventuele reis- en verblijfkosten.

Verbreking van de overeenkomst. In geval van insolvabiliteit van de klant of ingeval van onbetaalde schulden, ook indien deze voortspruiten uit eerdere overeenkomsten tussen de klant en de dienstverlener, is de dienstverlener ertoe gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen te schorsen tot de dag der integrale betaling door de klant van alle openstaande schulden.

Ingeval van niet-uitvoering van zijn verplichtingen door de klant, kan de dienstverlener de overeenkomst onmiddellijk verbreken ten laste van de klant, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Deze verbreking van de overeenkomst kan in voorkomend geval aanleiding geven tot betaling van schadevergoedingen en intresten door de klant aan de dienstverlener.

Illegaliteit. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke bepaling zal de eventuele onregelmatigheid of nietigheid van een clausule, een paragraaf of een bepaling (of van een deel van een clausule, een paragraaf of een bepaling) geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules, paragrafen of bepalingen van de voorliggende algemene voorwaarden, noch op het overige deel van deze clausule, paragraaf of bepaling.

Titels. De titel die in de voorliggende algemene voorwaarden worden gebruikt, worden slechts ter referentie en uit gemak gebruikt. Zij beïnvloeden op generlei wijze de betekenis of de draagwijdte van de bepalingen die zij aanduiden.

Geen afstand. De inertie, de nalatigheid of de vertraging van een partij in de uitvoering van één van haar rechten of middelen in toepassing van de voorliggende algemene voorwaarden kan in geen enkel geval worden beschouwd als een afstand van dit recht of middel.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied waartoe de uitbatingszetel van iBUILD zich bevindt, nl. Turnhout.

Kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen namens iBUILD ter incasso van haar vordering, komen integraal voor rekening van klant.

X